Samenvatting ouderavond over nieuwe schooltijden

woensdag 21 februari 2018

Samenvatting van de informatieavond over andere schooltijden op de Kosmos, 1 februari 2018

 

 1. Overwegingen

De overwegingen om te komen tot andere schooltijden, hebben te maken met de lange pauze tussen de middag, het verzoek van (nieuwe) ouders voor een continurooster, de profilering van de school (we willen niet krimpen maar groeien) en de aannemelijke voordelen voor de leerlingen.

Er zijn op dit moment nog geen onderzoeksresultaten, die uitwijzen, dat continurooster ervoor zorgen, dat de resultaten bij de kinderen aanmerkelijk hoger liggen. Wel is te verwachten (mede op basis van ervaringen bij collega-scholen), dat de effectieve leertijd toe neemt bij een continurooster en dat er meer rust komt binnen de school. En hoewel de inzet van tijd door leerkrachten bij een continurooster efficiënter zal worden, zal ook de belasting voor de leerkracht toenemen.

 1. Vijf-gelijke-dagen-model of continurooster met vrije woensdagmiddag

Bij een vijf-gelijke-dagen-model is iedere schooldag even lang (bijvoorbeeld van 8.30-14.0 uur). Er is geen vrije woensdagmiddag meer. De kinderen hebben meer speeltijd vanaf 14.00 uur en de leerkrachten hebben langere middagen voor lesvoorbereiding, overleg, etc.

Bij een continurooster is er wel sprake van een vrije woensdagmiddag. Ook in dit rooster gaan de kinderen er in speeltijd na school op vooruit en hebben de leerkrachten meer voorbereidingstijd.

In beide modellen is er een korte lunchpauze, met buitenspel. In beide modellen is er dus één haal- en één brengmoment.

Extra opties voor de toekomst: elke leerling dient in 8 schooljaren in totaal 7520 uur op school aanwezig te zijn. Dat is nu verdeeld in de onderbouw (3520 uren) en de bovenbouw (4000). Er zijn al veel scholen, die werken met 8 gelijke jaren van elk 940 uur. Mits hier een goede visie aan ten grondslag ligt (goed gebruik van de extra uren in de onderbouw, levert meer rendement op in minder tijd in de bovenbouw), is dit dus goed mogelijk. En het levert voor alle ouders op alle momenten voor al hun kinderen op school gelijke haal- en brengmomenten. Dit model is echter een groeimodel en voor komend schooljaar niet aan de orde.

De consequenties van een model met een eindtijd van 14.00 uur of 14.30 uur, kan zijn, dat u tijdelijke een oplossing moet zoeken om de tijd tussen de oude schooltijd en de nieuwe schooltijd te overbruggen. Bijvoorbeeld, omdat u uw werktijden heeft aangepast aan de huidige eindtijden van school. Doomijn regelt de BSO op de Kosmos. Zij bieden aan, dat, indien zich dit probleem voordoet, ouders de gelegenheid krijgen om hun kind naar de BSO te doen voor een uur (of tot huidige eindtijd van de school). De kosten hiervoor bedragen rond de 7,90 per uur. Voor deze BSO kan op de site van de belastingdienst worden gekeken, of men in aanmerking komt voor een toeslag (www.belastingdienst.nl/toeslagen). Voor het complete overzicht van het aanbod van Doomijn kijkt u op www.doomijn.nl of neemt u contact op met hun servicecentrum. De aangeboden overgangsregeling (oude-nieuwe tijd), geldt voor maximaal één jaar.

 1. De keuzes voor dit moment
  1. Het huidige rooster blijft, zoals het is
  2. Er komt een 5-gelijke-dagen-model
  3. Er komt een continurooster met vrije woensdagmiddag (en groep 1 vrij op vrijdag)

Op termijn kan er over worden gegaan op 8×940 uur les per leerjaar.

 1. Hoe nu verder?

Allereerst volgt er nog een raadpleging bij alle ouders. Nu iedereen extra geïnformeerd is, kan iedereen ook een verantwoorde keuze maken. Voor of tegen.

Het schoolteam gaat aan de slag met de mogelijke roosters, praktische oplossingen voor de lunchpauze etc, visie op onderwijs (omdat nieuwe schooltijden ook een kwalitatieve impuls moet betekenen voor het resultaat van ons onderwijs).

Als de ouders in meerderheid kiezen voor andere schooltijden én het team heeft het vertrouwen, dat het de kwaliteitsslag door andere schooltijden kan waarmaken, wordt het definitieve voorstel om te gaan veranderen, voorgelegd aan de MR van de Kosmos en aan het bestuur van Leerplein055.

Deze beslissing zal tussen de meivakantie en half juni genomen zijn.

 1. Vragen

Tijdens en na afloop van de avond, zijn er diverse vragen gesteld en alternatieven voorgesteld. Deze variëren van de zorg over de werkdruk bij leerkrachten, tot wat de voordelen voor de leerlingen zijn. En wat te doen met kinderen met specifieke behoeften, wat kan conflicteren met nieuwe schooltijden.

Al deze vragen zijn genoteerd en worden meegenomen in het overleg met het team.

Het gaat niet lukken, iedereen tevreden te stellen. Dat geldt zowel voor als we de tijden niet veranderen, als wanneer we de tijden wel veranderen. Er zijn gewoon teveel verschillende wensen en belangen. Het enige, dat we kunnen doen, is vooraf goed te bedenken, wat de voor-en nadelen zijn, welke kansen we zien en welke problemen we tegenkomen (en hoe we die het beste op kunnen lossen.)

In essentie mag er in gedrag niet veel veranderen, want als er iets is (nu of met nieuwe schooltijden): overleg met de leerkracht van uw kind. We gaan dan altijd kijken of we een passende oplossing vinden. Dat doen we nu, dat blijven we ook straks doen.

 1. Tijdpad

Voor eind februari de laatste ouderraadpleging (enquête)
7 februari studiedag met het team over nieuwe schooltijden (en visie!)
23 april start nieuwe directeur op de Kosmos
Na meivakantie neemt het team, samen met de nieuwe directeur de beslissing, waarna
In juni overleg met de MR over wel/niet veranderen
Bij veranderen van schooltijden wordt Leerplein055 geïnformeerd
In juni worden ouders geïnformeerd over de genomen beslissing.

Delen via