Kijken naar opbrengsten

woensdag 1 november 2017

Vorig schooljaar zijn we gestart met opbrengstgericht werken in alle groepen, om meer zicht te krijgen op wat de kinderen moeten kunnen en op welk niveau zij zitten, maar ook of ze daadwerkelijk leren wat wij willen dat ze leren. Opbrengstgericht werken is volgens een systematische en doelgerichte werkwijze de prestaties van uw kind verhogen, oftewel door opbrengstgericht te werken halen we meer uit uw kind.

 

Belangrijke onderdelen van ons onderwijs zijn het geven van een goede instructie en het leren om zelfstandig te kunnen werken. Daarnaast geven juist de evaluatie van de les zelf en de toetsen, ons ook inzicht of een kind geleerd heeft. Is uw kind voldoende vooruit gegaan en kent uw kind de aangeleerde leerdoelen voldoende? Dan gaan we zo door. Als dit niet het geval is passen we ons onderwijs zodanig aan dat de doelen alsnog worden bereikt. Door steeds tussentijds de vorderingen van uw kind te analyseren aan de hand van methodetoetsen en observaties in de klas, en vervolgens hierop het onderwijsaanbod aan te passen, krijgt de leerkracht zicht op de ontwikkeling van uw kind. Dit is een proces dat we iedere dag doorlopen zowel aan het einde van de les (is het lesdoel behaald?), als na de methodetoetsen en de citotoetsen in januari en juni.

 

Maar wat is nu het verschil tussen deze toetsen en waar kijkt de leerkracht naar tijdens observaties?

 

Methodetoetsen

Methodegebonden toetsen zijn toetsen die een uitgeverij bij haar methode levert, zoals bijvoorbeeld Alles Telt en Taal Actief. Deze toetsen controleren na ieder onderdeel (hoofdstuk, blok, thema) in hoeverre uw kind de aangeboden kennis en vaardigheden uit de methode en waaraan hij of zij de afgelopen paar weken mee bezig is geweest, voldoende beheerst. Methodegebonden toetsen helpen de leerkracht om te bepalen of uw kind op schema ligt bij het aanleren van de kerndoelen en welke extra uitdaging of ondersteuning nodig is.

 

Citotoetsen

Twee keer per jaar worden in alle groepen de Citotoetsen afgenomen. Met deze toetsen kunnen we zien in hoeverre kinderen de geleerde lesstof van afgelopen half jaar ook kunnen toepassen. Ze maken voor het vak rekenen bijvoorbeeld opdrachten, waarbij ze zelf moeten bedenken of ze moeten optellen of vermenigvuldigen en ze moeten zelf bepalen welke strategie ze hiervoor gebruiken. De Cito-toetsen toetsen meten dus iets anders dan de methodetoetsen. Ze stellen vast op welk niveau de rekenvaardigheid van uw kind ligt.

 

Gesprekken met uw kind en met u

Regelmatig heeft de leerkracht gesprekjes met uw kind om een beeld te krijgen wat uw kind wil leren en hoe het denkt dit te bereiken. Wat en wie heeft hij of zij nodig hierbij? Daarnaast vinden we het erg belangrijk om te horen wat uw ervaringen als ouder zijn, om een goed beeld te krijgen van uw kind. Tenslotte bent u deskundige van uw kind!

 

Groepsplannen

Alle verzamelde informatie gebruiken we om een plan te kunnen maken voor een periode van een half jaar, waarin we de onderwijsbehoeften, (zoals extra instructie, hulpmiddelen bij het leren, etc.) van de kinderen beschrijven wát we doen met wélke kinderen. We passen tussendoor geregeld de groepsplannen aan als we zien dat kinderen iets anders nodig hebben om te leren, het is voor ons een werkdocument dat zicht geeft op de doelen waaraan wordt gewerkt, op welke wijze de lessen worden gegeven en welke aanpassingen er nodig zijn voor welke kinderen.

 

De groep wordt ingedeeld in drie instructiegroepen: intensief, basis en plus. Plusleerlingen kunnen soms al snel aan de slag na een korte uitleg, terwijl kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben met rekenen juist een verlengde instructie kunnen gebruiken, waarin de uitleg nog eens wordt herhaald en waarbij soms ook verhelderende materialen worden gebruikt.

Voor ieder vak beschrijven we ook aan welke leerdoelen we deze periode werken en wat onze verwachtingen zijn waar de kinderen zullen uitkomen aan het einde van die periode.

Voor iedere leerkracht is ook duidelijk dat afspraken over hoe je instructie geeft en zelfstandig werken, aangepast aan de leeftijd van de groep, in alle groepen hetzelfde zijn, als een doorgaande lijn.

 

We volgen dus dagelijks de vorderingen van uw kind met de groepsplannen als leidraad. Daarmee is het groepsplan de basis voor de daadwerkelijke dagplanning die door de leerkrachten worden gemaakt en is zichtbaar in het onderwijsaanbod in de groep.

De intern begeleider en de leerkracht kijken regelmatig naar de opbrengsten van de groep en van individuele leerlingen in een groepsplanbespreking. Uit deze analyse blijkt bij welke leerlingen de ontwikkeling minder of juist met enorme sprongen vooruit gaat, op de vakken taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen, maar ook op sociaal en emotioneel gebied.

Schoolanalyse

Twee keer per jaar analyseert het team de leeropbrengsten met elkaar en trekken we conclusies hieruit. Welke doelen zijn behaald en welk niet? En waardoor komt dit? Welke succesfactoren hebben we gezien en welke verbeterpunten zijn er? Naar aanleiding van deze analyse worden afspraken gemaakt over interventies op het gebied van onderwijsaanbod en professionalisering van leerkrachten. Zo richten we ons dit schooljaar op het vak rekenen om onszelf en het onderwijs te verbeteren en hebben we een aantal studiedagen hierover gepland onder begeleiding van een rekenspecialist. Op deze manier kunnen we ons onderwijs steeds meer verbeteren.

Delen via