Het lesgeven in groep 1 t/m 3

Alle kinderen van 0 tot ongeveer 7 jaar krijgen beneden les of bezoeken beneden de kinderopvang/peuterspeelzaal. Iedere groep heeft een eigen lokaal en vaste groepsleerkrachten. De eigen leerkracht is de eerste vertrouwenspersoon voor het kind en het aanspreekpunt voor de ouder. Wij werken met combinatiegroepen vanaf groep 2. Er zijn vanaf die groep steeds 2 leerjaren die samen een groep vormen. Wij zien hier een grote meerwaarde in. Kinderen leren van elkaar, helpen elkaar en worden snel zelfstandig. In het schooljaar 2019/2020 is de groepsindeling als volgt: groep 1, 2/3, 4/5, 6/7 en 7/8.

  • De dag begint steeds met een rustmoment zoals een (kring)gesprek of lezen. De kinderen kunnen hun verhaal kwijt, er kunnen mededelingen gedaan worden en de leerkracht kan een start maken met de uitleg van wat er die dag staat te gebeuren. De interesse wordt gewekt en de luisterhouding van de kinderen wordt ontwikkeld.
  • Het werken van de kinderen wordt gevarieerd d.m.v. verschillende activiteiten en werkvormen. Dat gebeurt niet alleen in het eigen lokaal, maar ook daarbuiten. Buiten het eigen lokaal zijn in de aangrenzende ruimten werkplekken of hoeken ingericht waar de kinderen meestal in kleine groepjes met verschillende werkvormen en activiteiten bezig zijn. De kinderen leren zo om op een goede manier samen te werken.
  • De kinderen in groep 1, 2 en 3 werken met digitale planborden. Hierdoor wordt al een begin gemaakt met het zelfstandig werken. In groep 3 leren de kinderen om meerdere taken achter elkaar te plannen. In groep 4 beginnen de kinderen met het werken met de dagagenda. Hierop staat het werk van de dag en de kinderen leren om zelf hun werk te plannen.
  • Er is extra aandacht voor de overgang van groep 2 naar groep 3. De kinderen komen in groep 2 al in aanraking met voorbereidend lezen, schrijven en rekenen.

We maken op onze school gebruik van de Kanjertraining. Dit is een sociaal-emotionele methode. In de training leren de kinderen onderscheid te maken in manieren van reageren. De wijze waarop kinderen reageren heeft te maken met hun zelfbeeld en hun opvattingen over de buitenwereld. Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van verschillende dierfiguren. De dierfiguren zijn vergelijkingen van (kind)gedrag.