Actief Burgerschap

“De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”, zo luidt de omschrijving vanLees meer


Bewegingsonderwijs (gym)

De kleuters hebben met grote regelmaat een gymles in hun eigen speellokaal. Ze hebben een tas waarin ze hun gymschoenen opbergen. Ze hebben geen speciale kleding nodig.Lees meer


computers en digitale schoolborden

Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaagse onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaalLees meer


Godsdienstonderwijs

Op De Kosmos kunnen leerlingen, bij voldoende deelname, lessen bijbelonderwijs (GVO) volgen. Vanaf groep 5 is het mogelijk om uw kind voor deze lessen opLees meer


Het lesgeven in groep 1 t/m 4

Zowel de kinderen van de inpandige peuterspeelzaal als de kinderen van groep 1, 2 3 en 4 zijn gegroepeerd op de benedenverdieping van ons schoolgebouw.Lees meer


Het lesgeven in groep 5 t/m 8

Ook in de bovenbouw hanteren we het leerstofjaarklassensysteem. De meeste vakken volgen de kinderen in hun eigen combinatiegroep. Voor andere vakken volgen de kinderen deLees meer


Huiswerk

In de onderbouw is nog geen sprake van huiswerk. Wel adviseren wij u om thuis regelmatig met uw kind te lezen. Voorlezen of samen lezenLees meer


Jaarverslag

Het jaarverslag dat voor u ligt is ons verantwoordingsdocument over het schooljaar 2016-2017 aan ouders, leerlingen en alle anderen die bij onze school betrokken zijn.Lees meer


Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: via observaties; met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; met het leerlingvolgsysteem opLees meer


Methodes

Op onze school gebruiken we de volgende methodes: Nederlandse taal methode: Taal Actief Aanvankelijk lezen methode: Veilig Leren Lezen Voortgezet technisch lezen methode: Lekker lezenLees meer


Missie en visie

Motto “De school de wereld in en de wereld de school in” Missie Onze visie wordt in het schooljaar 2017/2018 opnieuw bekeken/besproken. Staan we nogLees meer


Pedagogisch klimaat

Het is belangrijk dat kinderen zich thuis voelen, een kind moet zich prettig en veilig voelen op school. Een kind moet met plezier naar schoolLees meer


rapport en het ouderportaal

In de groepen 1 en 2 krijgen de kinderen 1 maal per schooljaar een rapport. Gedurende het schooljaar kunt u de resultaten van de kinderenLees meer


Relationele en seksuele vorming

Kinderen worden op school voorbereid op hun toekomstige rol in de maatschappij. Vanuit de kerndoelen moet er aandacht zijn voor seksuele weerbaarheid en respectvol omgaanLees meer


Resultaten en opbrengsten

‘Leerlingen zich optimaal laten ontwikkelen’, is het doel voor alle scholen van Leerplein055. Dit geldt voor het regulier onderwijs, maar zeker ook voor het speciaalLees meer


Schoolcultuur

De leerkrachten van De Kosmos zijn van mening dat de opvoeding van de kinderen die de school bezoeken een wisselwerking moet zijn tussen de thuissituatieLees meer


Sociaal-emotionele vorming

Niet los te zien van het pedagogisch klimaat is de sociaal-emotionele vorming van een kind. Sociale en emotionele vorming omvat een grote diversiteit aan onderwerpen.Lees meer


Uren op jaarbasis

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur lesLees meer


Veiligheid

Het team van De Kosmos vindt veiligheid belangrijk. Leerlingen moeten zich veilig door de school kunnen bewegen. Deze veiligheid is tweeledig. Door middel van hetLees meer


Wetenschap en techniek

In het jaar 2020 moeten alle basisscholen techniek in hun programma hebben opgenomen. De Kosmos is hier een voorloper in. Techniek staat al enige jarenLees meer