Het lesgeven in de bovenbouw

Ook in de bovenbouw hanteren we het leerstofjaarklassensysteem.

’s Ochtends staan de basisvakken zoals rekenen, taal en lezen centraal. Er worden instructies gegeven waarbij de leerlingen actief betrokken zijn en de leerkracht kan bekijken wie de lesstof beheerst en wie er nog extra hulp of uitleg nodig hebben. Dit noemen we lesgeven volgens het EDI-model. We gebruiken hierbij materialen die het zelfstandig werken bevorderen: wisbordjes, het stoplicht voor de klas en vragenblokjes voor de kinderen.

’s Middags is er tijd voor herhaling van de basisvakken en besteden we aandacht aan natuur, geschiedenis, aardrijkskunde, verkeer Engels en creativiteit.

We hebben een vakleerkracht gym die twee keer per week een gymles geeft aan groep 3 t/m 8.

In de bovenbouw wordt, net als in de onderbouw, gewerkt met de methode Kanjertraining. Voor elk leerjaar zijn aparte materialen. Kinderen leren om respect te hebben voor zichzelf en de mensen om hen heen. Ze leren elkaar aan te spreken en te praten over gedrag in verschillende situaties. We gebruiken hierbij regels en afspraken vanuit de methode naast onze eigen schoolregels en -afspraken.