Aanmelden van leerlingen

Als een ouder schriftelijk een leerling aanmeldt bij een basisschool overweegt de basisschool of zij deze leerling direct kan aannemen of bekijkt of er extraLees meer


Aansprakelijkheid en verzekeringen

Leerplein055 heeft voor de Leerplein055-scholen bij Aon Verzekeringen de volgende verzekeringen ondergebracht: Collectieve ongevallen- en doorlopende reisverzekering Alle leerlingen en personeelsleden van de school zijn verzekerdLees meer


Actief Burgerschap

“De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”, zo luidt de omschrijving vanLees meer


Activiteitencommissie

Evenals op vele andere scholen is er ook op onze school een Activiteitencommissie (AC). De Activiteitencommissie houdt zich voornamelijk bezig met het organiseren van allerleiLees meer


Adresgegevens De Kosmos

U kunt openbare basisschool De Kosmos op verschillende manieren bereiken. Bel: 055-5337946 Email: kosmos@leerplein055.nl Directeur: Karlijn de Jonge Adres Voldersdreef 301 7328 CA  Apeldoorn


Afnamedata Centrale Eindtoets (Cito)

De afnameperiodes van de Centrale Eindtoets po voor het schooljaar 2019–2020 zijn door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. Voor de afname van deLees meer


Anti-discriminatiebeleid

Onder discriminatie wordt verstaan: ‘Elke handeling of praktijk die tot gevolg heeft, dat mensen worden achtergesteld, veroordeeld of beledigd op grond van ras, geloof, levensovertuiging,Lees meer


Bestuur Leerplein055

Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van Leerplein055 en is verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie; de Raad van Toezicht houdt daarLees meer


Bewegingsonderwijs (gym)

De kinderen van groep 1 t/m 3 hebben met grote regelmaat een gymles in hun eigen speellokaal. Ze hebben een tas waarin ze hun gymschoenenLees meer


Buitenschoolse opvang (BSO)

Doomijn Kinderopvang verzorgt de buitenschoolse opvang. In ons schoolgebouw hebben ze hun eigen ruimte. Op bso De Kosmos reikt de pret tot de sterren. VeelLees meer