Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijk en we stellen het op prijs wanneer u als ouder betrokken bent bij wat uw kind doet en meemaakt op school. Deze betrokkenheid kan actief zijn, zo kunt u bijvoorbeeld lid worden van de Medezeggenschapsraad, De AC (activiteitencommissie), Ouderraad, helpen bij allerlei (sport)activiteiten, als hulpouder bij de groepen assisteren enzovoort, enzovoort.

Een heel mooi voorbeeld van de ouderbetrokkenheid en -hulp is onze schoolbibliotheek. Deze wordt volledig door ouders gerund. Zij onderhouden de boeken, schaffen nieuwe boeken aan en regelen het uitlenen via het computer uitleensysteem. Het is dus ook niet zo vreemd als u bij binnenkomst van de school ouders aantreft die op enigerlei wijze actief zijn.

Gesprekken en ouderavonden

Aan het begin van elk schooljaar wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De leerkracht en de ouder wisselen informatie uit, op deze wijze kunnen we het schooljaar prettig beginnen.
Na uitreiking van de rapporten wordt u wederom uitgenodigd om op school de vorderingen van uw kind(eren) te bespreken.

Tenminste 1 x per jaar wordt een algemene ouderavond georganiseerd. In schooljaar 2018-2019 is de algemene ouderavond op dinsdag 16 oktober 2018. De ouderavond gaat dit jaar over De Kanjertraining.

Uiteraard communiceren wij via onze site. U vindt hier nieuws, foto’s en andere zaken waarover we u willen informeren. Als het nodig is, dan sturen we u een email en soms geven wij de kinderen briefjes mee. Hierbij kunt u denken aan een uitnodiging voor een gesprek, naschoolse activiteiten, etc.