Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijk en we stellen het op prijs wanneer u als ouder betrokken bent bij wat uw kind doet en meemaakt op school. Deze betrokkenheid kan actief zijn, zo kunt u bijvoorbeeld lid worden van de Medezeggenschapsraad of de Ouderraad, helpen bij allerlei (sport)activiteiten, als hulpouder bij de groepen assisteren enzovoort, enzovoort.

Een heel mooi voorbeeld van de ouderbetrokkenheid en -hulp is onze schoolbibliotheek. Deze wordt volledig door ouders gerund. Zij onderhouden de boeken, schaffen nieuwe boeken aan en regelen het uitlenen via het computer uitleensysteem. Het is dus ook niet zo vreemd als u bij binnenkomst van de school ouders aantreft die op enigerlei wijze actief zijn.

Gesprekken en ouderavonden

Aan het begin van elk schooljaar wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De leerkracht en de ouder wisselen informatie uit, op deze wijze kunnen we het schooljaar prettig beginnen. Daarnaast ontvangt de ouder een brief met informatie over het betreffende schooljaar. Na uitreiking van de rapporten wordt u uitgenodigd om op een avond de vorderingen van uw kind(eren) te bespreken. U hoeft overigens niet te wachten tot u een uitnodiging krijgt. Zelf initiatief tonen wordt ook door ons op prijs gesteld en u kunt buiten de avonden om ook altijd een aparte afspraak maken.

Tenminste 1 x per jaar wordt een algemene ouderavond georganiseerd. Op deze avond verantwoorden de MR en de AC het beleid van het voorafgaande jaar. Naast dit deel is er ook vaak een thema aan deze avond verbonden.

Uiteraard communiceren wij via onze site. U vindt hier nieuws, foto’s en andere zaken waarover we u willen informeren.