Parro ouderApp

De Leerplein055-basisscholen maken gebruik van Parro, een app voor communicatie met ouders. Via Parro kunnen korte berichten geplaatst worden, foto’s of video’s in een beveiligde omgeving worden getoond en verschillende contactmomenten worden opgestart.  Parro is onderdeel van ParnasSys, het leerlingvolgsysteem die alle Leerplein055-basisscholen gebruiken. Parro en ParnasSys worden geleverd door Topicus. Topicus is aangesloten bij het privacyconvenant voor het onderwijs en heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Leerplein055. Topicus mag de in Parro opgeslagen persoonsgegevens niet gebruiken voor haar eigen doeleinden.

Medewerkers van Leerplein055 en ouders met kinderen op een Leerplein055-school zijn samen verantwoordelijk voor het scheppen van een veilig klimaat voor leerlingen, ouders en medewerkers. Een open en respectvolle manier van communiceren bepaalt in belangrijke mate het gevoel van veiligheid en dit is ieders verantwoordelijkheid.

Uitgangspunten voor een veilig gebruik van de Parro-app

Wij vragen medewerkers en ouders om nooit foto’s van andere kinderen dan hun eigen kinderen vanuit Parro online te zetten. Ditzelfde geldt uiteraard voor beeldmateriaal van volwassenen, waaronder andere ouders en leerkrachten. Weest u zich altijd bewust van het feit dat iedereen zijn of haar eigen keuzes maakt als het gaat om het wel of niet online zetten van foto’s of filmmateriaal van zijn of haar kind of van zichzelf.

We hanteren graag de volgende uitgangspunten:

  • Ik behandel leerlingen, ouders en Leerplein055-medewerkers begripvol en respectvol. Ik ben professioneel, onbevooroordeeld en eerlijk naar de ander;
  • Ik ben me bewust van mijn taalgebruik;
  • Ik houd mij verre van roddel en geef daar geen gelegenheid toe;
  • Ik accepteer geen dreigende houding, schelden en/of agressief gedrag;
  • Ik plaats of deel geen lasterlijk, grof, obsceen of bedreigend materiaal via de Parro-app;
  • Ik verspreid geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie over leerlingen, ouders/verzorgers of Leerplein055-medewerkers;
  • Ik maak zaken bespreekbaar aan het juiste adres en benader de juiste persoon om een afspraak te maken als ik iets wil bespreken;
  • Ik zorg dat de inloggegevens voor de app alleen voor eigen gebruik beschikbaar zijn en niet worden gedeeld met derden.

Leesvriendelijke samenvatting Parro-privacystatement

Op de website van Parro staat een samenvatting van het privacystatement. Het is geen vervanging van de Parnassys verwerkersovereenkomst of ons Privacystatementmaar geeft een kort overzicht van de belangrijkste onderwerpen. 

Slotbepalingen

We spreken elkaar, indien nodig, aan op bovengenoemde regels. Het college van bestuur van Leerplein055 is gemachtigd om personeelsleden, invalkrachten, stagiaires en andere personen die namens de school optreden, aan te spreken en te houden aan de privacyverklaring en de gedragscode van Leerplein055. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is onverkort van toepassing. De privacyverklaring staat op elke Leerplein055-website.