Rapport en het ouderportaal

In groep 1 en 2 krijgen de kinderen één keer per schooljaar een rapport. Gedurende het schooljaar kunt u de resultaten van de kinderen van groep 3 t/m 8 zien in het ouderportaal. Twee keer per jaar verschijnt hier ook een digitaal rapport. De kinderen krijgen dit rapport ook mee naar huis.

Het rapport bestaat uit een beoordeling van de leerprestaties en een waardering voor de overige vaardigheden, bijvoorbeeld inzet maar ook gedrag. De rapporten worden ingevuld met behulp van verschillende bronnen. Er wordt gekeken naar cito-toetsen en methodetoetsen, maar ook observaties tijdens de lessen en gemaakt werk in de schriften tellen mee. Daarnaast kan er een aangepaste/pedagogische waardering gegeven worden. Een kind kan op zijn of haar eigen niveau beoordeeld worden.

Aansluitend op het eerste rapport volgt er een 10-minutengesprek. De groepsleerkracht nodigt u uit om het rapport te bespreken. Na het tweede rapport vindt een facultatieve gespreksronde plaats.

Groep 8: ouder + kind gesprek

In groep 8 wordt het 10-minutengesprek vervangen door een “ouder + kind gesprek”. Ouders worden mét hun kind uitgenodigd om samen het advies voor het vervolgonderwijs door te spreken. We vinden het belangrijk deze gesprekken samen met het kind te voeren; zij gaan de overstap naar het voortgezet onderwijs maken en weten vaak al goed wat ze willen. Deze gesprekken worden vóór de uitslag van de Centrale Eindtoets gehouden. Het advies vanuit school is leidend voor de keuze van het vervolgonderwijs, niet de uitslag van de Eindtoets.

Tussentijdse afspraak

Naast deze vaststaande gespreksmomenten waarvoor u wordt uitgenodigd of waarop u kunt intekenen, is er uiteraard altijd de mogelijkheid om tussentijds een afspraak te maken met de groepsleerkracht of intern begeleider. Het kan zijn dat u hiervoor uitgenodigd wordt, maar u kunt ook zelf een gesprek aanvragen.