rapport en het ouderportaal

In de groepen 1 en groep 2 krijgen de kinderen 1 maal per schooljaar een rapport. Gedurende het schooljaar kunt u de resultaten van de kinderen van groep 3 t/m 8 zien in het ouderportaal. Twee keer per jaar verschijnt hier ook een digitaal rapport. De kinderen krijgen dit rapport ook in een mapje mee naar huis.

Het rapport bestaat uit een beoordeling van de leerprestaties en een waardering voor de overige vaardigheden, bijvoorbeeld inzet maar ook gedrag. De rapporten worden ingevuld met behulp van verschillende bronnen. Er wordt gekeken naar toetsresultaten, zowel de CITO toetsen als de toetsen uit de methoden. Maar ook observaties in de lessen en gemaakt werk in de schriften tellen mee. Daarnaast kan er een aangepaste/pedagogische waardering gegeven worden. Een kind kan op zijn of haar eigen niveau beoordeeld worden.

Aansluitend op het eerste rapport volgt er een 10-minutengesprek. De groepsleerkracht nodigt u uit om het rapport te bespreken.

Groep 8: ouder + kind gesprek

In groep 8 wordt het 10-minutengesprek vervangen door een “ouder + kind gesprek”. Ouders worden mét hun kind uitgenodigd om samen de keuze van het vervolgonderwijs door te spreken. Het is onze opvatting dat kinderen van ons mogen weten waarom wij bepaalde beslissingen nemen, waar ook zij bij betrokken zijn. Hun mening is bovendien een factor in de keuze. De gesprekken worden overigens vóór de uitslag van de Centrale Eindtoets gehouden. Het advies vanuit school is leidend voor de keuze van het vervolgonderwijs, niet de uitslag van de Eindtoets.

Tussentijdse afspraak

Naast deze vaststaande gespreksmomenten waarvoor u wordt uitgenodigd of waarop u kunt intekenen, is er uiteraard altijd de mogelijkheid om tussentijds een afspraak te maken met de groepsleerkracht of intern begeleider als u (of zij) dat wenselijk acht(en).