Schoolverzuim en verlof

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar zij vallen dan nog niet onder de leerplicht. Vanaf 5 jaar moet uw kind naar school. Is een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend voor uw kind? Dan mag u uw kind 5 uur per week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte. Hieronder leest u meer over de landelijke voorwaarden voor geoorloofd verzuim en voor verlof buiten de schoolvakanties.

Geoorloofd schoolverzuim

Soms kan een leerling afwezig zijn zonder dat er sprake is van schoolverzuim. Een leerling hoeft bijvoorbeeld niet naar school bij:

 • ziekte;
 • schorsing;
 • een religieuze verplichting;
 • een huwelijk;
 • een uitvaart.

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim

Om vrijstelling van geregeld schoolbezoek te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • bij ziekte moet het schoolhoofd dit op tijd horen;
 • bij een verplichting vanuit een godsdienst of levensovertuiging moet u het schoolhoofd van te voren informeren;
 • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet het schoolhoofd vooraf toestemming geven.

Toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties aanvragen

U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen.

De directeur kan u om verklaring vragen waaruit blijkt dat u niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie kunt gaan. En dat wanneer u wel in die periode zou gaan, dit leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s. Doordat u bijvoorbeeld een groot deel van uw omzet of inkomsten mis zou lopen. Een accountant zou een dergelijke verklaring voor u op kunnen stellen.

De schooldirecteur beslist of uw kind extra vrij krijgt van school. De schooldirecteur mag uw  kind maximaal 10 schooldagen vrij geven. Langer dan 10 schooldagen extra vakantie bij de schoolvakanties om kan nooit. Ook niet door de leerplichtambtenaar.

Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties

Uw kind kan alleen vrij krijgen als:

 • u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
 • het verlof niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie valt;
 • het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan 10 schooldagen;
 • u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat gedurende een schoolvakantie.

U kunt deze aanvraag slechts 1 keer per schooljaar doen.

[bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen]

Hoe gaan we om met kinderen die vaak te laat komen?

Wanneer een leerling te laat op school komt, willen we het kind allereerst laten merken dat we blij zijn dat hij/zij (weliswaar te laat) er is. We vinden het daarnaast ook belangrijk om een kind en vooral de ouder(s)/verzorger(s) uit te leggen dat te laat komen vervelend is. Het stoort de groep, de leerkracht en de leerling mist de mogelijkheid om samen met zijn klasgenoten de dag te beginnen.

Wanneer de lesdag begonnen is, gaan we het gesprek over het te laat komen met ouder(s)/verzorger(s) niet aan, omdat dit ten koste gaat van de les en de klas. We spreken ouder(s)/verzorger(s) wel aan op hun verantwoordelijkheid. Dit doen we vooral achteraf en via de mail zodat we ons als team vooral kunnen focussen op het verzorgen van goed onderwijs.

Samengevat: Bij frequent verzuim kijken we niet weg, maar treden we op zonder dat het onderwijs hieronder lijdt.

 

Het hele protocol te laat komen vindt u hier: Protocol te laat komen