Missie en visie

Motto

“De school de wereld in en de wereld de school in”

Missie

Onze visie wordt in het schooljaar 2018/2019 opnieuw bekeken/besproken. Staan we nog steeds achter dezelfde kernwaarden als een paar jaar geleden? Hebben we nieuwe inzichten gekregen en wat is voor ons van belang in het onderwijs?

Visie

Uitgangspunten die op De Kosmos worden gehanteerd:

T.a.v. het kind willen we een school zijn:

 • waar kinderen serieus worden genomen;
 • waar kinderen kennis verkrijgen;
 • waar we willen aansluiten bij de verschillende leerstijlen van kinderen;
 • waar kinderen binnen hun eigen mogelijkheden leren om zelfstandig beslissingen te nemen,
  verantwoordelijkheid te dragen en eigen keuzes te maken;
 • waar kinderen uitgedaagd worden om te leren;
 • waar kinderen actief betrokken zijn en het nut inzien van wat ze leren;
 • waar kinderen opgroeien in een omgeving waar een gevoel van saamhorigheid heerst;
 • waar kinderen leren samenwerken en samen leren;
 • waar kinderen zich veilig en prettig voelen;
 • waar we kinderen voorbereiden op de maatschappij.

T.a.v. de leerkrachten willen we een school zijn:

 • waar leerkrachten begeleiders zijn, kennis overdragen en stimuleren en tevens sturen,
  grenzen aangeven en leiding geven waar dat gewenst is;
 • waar competenties van leerkrachten benut worden;
 • waar leerkrachten vanuit hun eigen motivatie kinderen motiveren;
 • waar leerkrachten kinderen uitdagen en gebruik maken van interactieve werkvormen.

T.a.v. de leeromgeving willen we een school zijn:

 • waar kinderen een leerrijke en uitdagende omgeving geboden wordt;
 • waar kinderen bij een aantal aangeboden activiteiten zelfontdekkend bezig kunnen zijn;
 • waar variatie wordt geboden om tegemoet te komen aan verschillende leerstijlen en verschillen tussen kinderen;
 • waar het voor een ieder fijn is om te zijn en waar respect wordt getoond voor elkaar en de wereld om ons heen;
 • waar naast planmatig en methodisch werken voldoende ruimte is voor creativiteit;
 • waar talenten benut worden;
 • waar vanuit een leerstofjaarklassensysteem gericht wordt gewerkt aan de omgang met verschillen tussen kinderen;
 • waar kinderen de mogelijkheid wordt geboden om een aangepaste leerweg te volgen;
 • waar klassenoverstijgende activiteiten plaats vinden.

T.a.v. de ouders en de omgeving willen we een school zijn:

 • waar ruimte is voor inbreng van en overleg met ouders;
 • waar ouderbetrokkenheid belangrijk is;
 • die open staat voor andere activiteiten;
 • die een open relatie onderhoudt met de buurt;
 • die deelneemt aan buitenschoolse advies-teams;
 • die aandacht heeft voor de doorgaande lijn van peuterschool naar basisschool en vervolgens naar voortgezet onderwijs.