Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordt gebruikt om het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de groep en de individuele leerlingen. Wij gebruiken het leerlingvolgsysteem ParnasSys.

Wij kunnen de ontwikkeling van leerlingen op verschillende gebieden en manieren volgen, namelijk:

  • Krijgen ze goed les? Afstemmen van het onderwijsproces op de behoefte van de groep en individuele leerlingen;
  • Leren ze genoeg? Inzicht krijgen in (tussen)resultaten door afname methode- en landelijke genormeerde toetsen;
  • Voelen de leerlingen zich veilig? Inzicht krijgen in het sociaal klimaat waarbij we de sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale resultaten volgen.

De leerkracht en de kwaliteitscoördinator volgen de ontwikkeling van leerlingen door observaties, gesprekken, werkjes en door middel van de toetsen die horen bij de methode van het desbetreffende vak. De methodetoetsen meten wat de leerling heeft opgestoken van de meest recente lessenreeks van een bepaald vak (beheersing van de leerstof). Daarnaast worden twee keer per jaar genormeerde toetsen afgenomen (januari en juni). Deze toetsen geven een beeld van de vaardigheden van de leerling in relatie tot de eigen ontwikkeling, ontwikkeling van de groep en ten opzichte van andere leerlingen uit het land, passend bij de leeftijd. Op school houden we ook zicht op de ontwikkeling van minder goed meetbare zaken, maar daardoor niet minder belangrijk, zoals: leerwerkhouding, doorzettingsvermogen, werktempo etc.

De resultaten worden bijgehouden in ParnasSys. Ouders worden geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind(eren) via rapporten en oudergesprekken.

Uiteraard verwerken wij de persoonsgegevens van leerlingen zorgvuldig en op een veilige manier.

Beter onderwijs op onze school

We willen al onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs bieden en uw kind goed voorbereiden op de toekomst. We kijken daarom naar de schoolresultaten van onze leerlingen om te zien hoe de leergroei is en of bepaalde groepen leerlingen extra aandacht nodig hebben. Daarnaast kijken we hoe goed onze school het doet in vergelijking met andere scholen.

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO; www.nationaalcohortonderzoek.nl) gaat ons hier twee keer per jaar een rapportage over sturen. Hiermee kunnen we de kwaliteit van ons eigen onderwijs verbeteren. Het NCO verzamelt ook informatie van scholen in heel Nederland om het onderwijs in het hele land te kunnen verbeteren en voor wetenschappelijk onderzoek. Zo werken we samen aan goed onderwijs, voor iedereen.

Welke gegevens worden gebruikt? De school gaat de resultaten van de taal en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen.
Voor de koppeling bij het CBS is het nodig dat er ook identificerende gegevens van uw kind worden meegeleverd. Dit gebeurt uiteraard volgens de AVG. Het gaat hier om het burgerservicenummer, onderwijsnummer, geslacht, geboortedatum, postcode en huisnummer. Het CBS gebruikt deze identificerende gegevens alleen voor de koppeling aan onderwijsdata van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs. Na koppeling worden deze identificerende gegevens vernietigd. Het CBS zorgt ervoor dat deze onderwijsdata in een veilige omgeving worden opgeslagen. Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Onderzoekers zien dus nooit om wie het gaat.

Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Wij kunnen in de rapportage die wij ontvangen van het NCO ook nooit leerlingen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt.

Bezwaar tegen het delen van de gegevens van uw kind?
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen Zonder dat de school hiervoor expliciet uw toestemming moet vragen. Dat geldt ook voor de hierboven genoemde identificerende persoonsgegevens. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ’bijzondere’ persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld gegevens over de fysieke en mentale gezondheid van leerlingen wel bijzonder zijn). Doordat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren, mogen scholen de daarvoor verzamelde niet-bijzondere persoonsgegevens delen met het CBS voor wetenschappelijk onderzoek en statistische doeleinden. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.

Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moet u wél actief toestemming geven. Dit is vooralsnog niet aan de orde. Mocht er in de toekomst wel bijzondere persoonsgegevens worden verzameld voor het NCO, dan wordt u hier apart van op de hoogte gebracht.